Fundusze Europejskie

Pomagaj Innym - Rozwijaj Siebie!

pomagajinnym logoCelem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych wśród uczestników, mających wejść na rynek pracy, poprzez cykl szkoleń umiejętności miękkich, wolontariat i przygotowanie działania na rzecz lokalnej społeczności.
Projekt obejmie wsparciem 20 osób do 30 roku życia z woj. małopolskiego.
Więcej informacji na stronie www.KompetencjeSpoleczne.pl
Działanie POWER 1.4 "Młodzież solidarna w działaniu".

Akcelerator Biznesu

akcelerator biznesuCelem projektu jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Uczestnikom projektu zostanie udzielone wsparcie szkoleniowo-doradcze, a następnie twórcom najlepszych biznesplanów zostaną przyznane dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 25 tys. PLN oraz wsparcie pomostowe przez okres 6 lub 12 miesięcy.
Projekt przewiduje przeszkolenie 105 osób oraz wsparcie 70 nowych przedsiębiorstw.
Więcej informacji na stronie www.AkceleratorBiznesu.EU
Poddziałanie PO KL 6.2

Partycypacja społeczna w praktyce - wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Małopolski

partycypacja akordeonProjekt realizowany jest przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w partnerstwie z Fundacją Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Realizowany jest od 1 kwietnia 2013 r. do 30 września 2014 r.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie realizacji partycypacyjnego modelu prowadzenia polityk publicznych.

W ramach tego projektu stworzone zostało również Centrum Aktywnego Obywatela, którego celem jest udzielanie wsparcia osobom, które chcą angażować się w działania społeczne. W szczególności wsparcie świadczone jest w strefach: pomoc w znalezieniu pracy wolontariusza, tryb konsultacji społecznych, formy udziału obywateli w tworzeniu polityk publicznych.

Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu, dostępnej pod adresem PartycypacjaSpoleczna.org.

Stworzenie internetowej platformy wymiany informacji oraz transferu technologii 'eWeb'

eweb logoProjekt ma na celu stworzenie scentralizowanej bazy danych o naukowcach, pracownikach naukowo-dydaktycznych, ośrodkach B+R oraz grupach badawczych, a także utworzenie narzędzia wspomagającego komunikację między sektorem biznesu a naukowcami, wzmocnienie mechanizmów partnerstwa pomiędzy ww. podmiotami i ułatwienie tworzenia silnych reprezentacji tych podmiotów, aktywizacja środowisk naukowych oraz przedsiębiorców do podejmowania wspólnych przedsięwzięć poprzez cykl konferencji oraz promocja postaw związanych z przedsiębiorczością akademicką, przedsiębiorstw typu spin off i spin out.
Działanie PO KL 8.2.1

Uniwersyteckie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej

krakow logoProjekt, poprzez cykl szkoleń i warsztatów, ma na celu spopularyzowanie współpracy prywatnych przedsiębiorców z sektorem B+R, komercjalizacji wynalazków oraz innowacji powstających na polskich uczelniach. Dodatkowo, do przygotowania projektu zostały przeprowadzone badania pilotażowe potrzeb szkoleniowych wśród studentów oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Działanie PO KL 8.2.1

Świętokrzyska Szkoła Biznesu - SPIN OFF, SPIN OUT

kielce logoProjekt ma na celu wykształcenie w beneficjentach postaw kreatywnych i innowacyjnych oraz wyposażyć w niezbędną wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na samodzielne założenie i prowadzenie działalności gospodarczej głównie w sferze przedsiębiorczości akademickiej. Projekt przewiduje cykl szkoleń i warsztatów, spotkania z przedsiębiorcami w celu popularyzacji dobrych praktyk biznesowych. Strona projektu: www.kielce.szkolabiznesu.eu
Projekt realizowany jest przy współpracy Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach.
Działanie PO KL 8.2.1

 

pokl logoue logo