Fundacja ma na celu:

 1. Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej na rzecz środowisk akademickich, w zakresie nauk społecznych, ekonomicznych i technicznych.

 2. Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej i naukowej na rzecz środowisk akademickich z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

 3. Wspieranie rozwoju gospodarczego Polski, w tym pomoc ekspercka organów państwa i jednostek samorządu terytorialnego, procesu demokratyzacji i rozwoju ekonomicznego regionów.

 4. Inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu propagowanie polskich i zagranicznych osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych i technicznych, a także gospodarki publicznej i praktyki gospodarczej wśród społeczności Małopolski.

 5. Wspieranie rozwoju naukowego i osobowego szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów Małopolski, w tym studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 6. Wspieranie działalności naukowej szczególnie uzdolnionych polskich uczonych, w tym pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 7. Wspieranie uczniów i studentów pochodzących z niezamożnych rodzin, w tym szczególnie uczniów i studentów pochodzących ze wsi.

 8. Wspieranie studentów pochodzących z krajów rozwijających się, w tym szczególnie z krajów Europy Wschodniej.

 9. Promocja absolwentów oraz wspieranie rozwoju zawodowego absolwentów szkół wyższych, w tym w szczególności absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 10. Poprawa warunków socjalnych i bytowych studentów niepełnosprawnych oraz dostępności zajęć organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 11. Rozwój zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystycznych, społecznych i sportowych studentów i pracowników wyższych uczelni.

 12. Propagowanie i wspieranie zainteresowań młodzieży akademickiej nauką, kulturą i sportem.

 13. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy jakości i warunków studiowania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 14. Inicjowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.

 15. Inicjowanie i przeprowadzanie akcji wspierających i propagujących ideę wolontariatu.

 16. Szkolenie i organizacja wolontariatu dla instytucji pożytku publicznego.