W ramach prowadzonej działalności statutowej Fundacja w 2013 r. skupiła swoje działania na następujących obszarach:

a) Wspieranie działalności organizacji studenckich i studenckich kół naukowych:

- wsparcie polegajace na wydaniu publikacji naukowej z X Ogólnopolskiej Sesji Naukowej z cyklu "Wyzwania Zarządzania Jakością" organizowanej w dniach 25-26.04.2013 r. przez Koło Naukowe Zarządania Jakością;

- wsparcie materialowe dla konferencji "III Forum Handlu Zagranicznego pt. Bezpieczeństwo w obrocie międzynarodowym - szanse i bariery rozwoju eksportu polskiego poza UE" odbywającej się 5 grudnia 2013 r. organizowanej przez Koło Naukowe Handlu Zagranicznego we współpracy z Katedrą Handlu Zagraniczego;

- współorganizacja z kołem Naukowym Controllingu i Finansów oraz wsparcie rzeczowe udzielone w ramach II edycji Krakowskiego Festiwalu Odpowiedzialnego Biznesu odbywającego się w dniach 10-13.03.2013 r., w części realizowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie;

- pomoc w pozyskaniu środków na wyjazdy naukowo-integracyjne Koła Naukowego Controllingu i Finansów odbywające się w Poroninie w dniach 19-21.04.2013 r. i 13-15.12.2013 r.;

- organizacja wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego dla członków Koła Naukowego Konsultingu w dniach 27-28.04.2013 r.

b) Inicjowanie, organizowanie i finansowanie działalności naukowej i badawczej w zakresie realizacji celów statutowych:

- zakup i przekazanie Studium Języków Obcych UEK sprzętu komputerowego oraz tablicy interaktywnej. Zakupione komponenty pozwoliły całkowicie wyposażyć jedną z nowo zaadaptowanych sal i tym samym umożliwić studentom Uniwersytetu lepszy dostęp do nowoczesnych technik stosowanych w nauce języków obcych.

c) Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób pokrzywdzonych przez los,
w tym szczególnie na rzecz byłych i obecnych pracowników i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

- W dniach 18-22.11.2013 r. Wolontariat przy Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zorganizował piątą edycję akcji "Zimowy Uśmiech Dziecka", polegającej na zbiórce zimowych ubranek, artykułów papierniczych i higienicznych dla dzieci z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego "Dzieło Pomocy Dzieciom" przy ul. Rajskiej 10 w Krakowie;

- całoroczna praca Wolontariuszy Fundacji UEK na rzecz wychowanków z domów dziecka.

d) Wspieranie wydarzeń naukowych, artystycznych, społecznych, charytatywnych i sportowych:

- kontynuacja współpracy z Zespołem Języka Niemieckiego Studium Języków Obcych podczas organizacji II edycji konkursu "Wiedeń w Krakowie, Kraków w Wiedniu";

- wsparcie zaplecza materiałowego: "49 Rajdu Uczelnianego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", który odbył się w dniach 1-5 maja 2013 r. Rajd organizowany był przez Koło Naukowe PTTK nr 7 działające przy UEK;

- wsparcie merytoryczne i promocyjne Akademii Doradztwa Biznesowego odbywajacej się na UEK w dniach 25-26.11.2013 r. Cykl szkoleń prowadzony przez ekspertów z różnych firm pozwolił na pozyskanie wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu konsultingu.

e) Upowszechnianie nauki, kultury i sportu wśród młodzieży akademickiej:

- wsparcie fiansowe Ogólnopolskich Warsztatów Urbanistycznych Eko-Urbanistyka odbywających się w dniach 16-19.04.2013 r. skupiających studentów kierunków architektury, urbanistyki, gospodarki przestrzennej z wielu polskich uczelni;

- realizacja projektu "Liga Konsultantów" odbywającego się w dniach 11.03.-26.04.2013 r. na terenie kampusu UEK. Wspólnie z Kołem Naukowym Konsultingu i firmą KPMG rozpoczęto jeszcze w 2012 roku pracę nad projektem, ktorego głównym celem jest promowanie sfery konsultingu, idei samorowoju i zdrowej rywalizacji. Wieloetapowy konkurs dla studentów uczelni ekonomicznych cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko w środowisku akademickim. Duża liczba aplikacji oraz ogromne zaiteresowanie firm z branży, pozwoliły w sposób korzystny odnieść się do pomysłu realizacji kolejnej edycji konkursu w 2014 r.

 f) Fundowanie stypendiów oraz innej pomocy materialnej studentom z ubogich rodzin, w tym szczególnie studentom Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pochodzącym ze wsi:

- przyznanie jednorazowego stypendium w wysokości 500 złotych, pokrywającego koszty podróży, dla studentki UEK, która jako jedna z trzech osób (po trudnych eliminacjach) dostała się na staż w biurze posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika w Brukseli.

g) Fundowanie nagród i wyróżnień dla szczególnie uzdolnionych uczniów małopolskich szkół średnich oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

- ufundowanie nagród za trzy pierwsze miejsca (3 drużyny po 3 osoby) w "X Finale Ogólnopolskiego Konkursu Menadżerskiego", dzięki wsparciu Fundacji BRE Banku w wysokości 4500 zl. Projekt skierowany byl do młodzieży licealnej interesującej się zagadnieniami ekonomicznymi. Projekt współorganizowany był z Centrum e-Learningu UEK i trwał od lutego do kwietnia 2013 r.

h) Współpracę z mediami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, organizacjami naukowymi, szkołami wyższymi z Polski i zagranicy, przedsiębiorstwami oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz społeczności lokalnej:

- kontynuacja współpracy z: Gminą Miejską Kraków - Urzędem Miasta Krakowa, Krakowiskim Biurem Festiwalowym i University of Applied Sciences of Western Switzland Valais w ramach projektu pt. "Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii".

i) Realizację projektów finansowanych bądź współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, budżetu Państwa oraz dobrowolnych wpłat instytucji i osób prywatnych:

- "Projekt SCOUT: destiantion manager for Small Capital Of cUlTure" - realizowany w ramach projektu Partnerskiego Leonardo da Vinci, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". Realizacja w okresie sierpień 2013 - lipiec 2015 we współpracy z 7 partnerami zagranicznymi. Projekt ma na celu połączenie dwóch zbieżnych kwestii: rozwoju małych i średnich miast oraz ich dziedzictwa kulturowego ze skutecznym zarządzaniem tymi miejscami. W ramach prac międzynarodowych zespół zamierza zidentyfikować profesjonalnych menadżerów szczególnie w sektorze zarządzania i administracji publicznej, aby szczegółowo zbadać ich kompetencje i umiejetności zawodowe;

- „Stworzenie internetowej platformy wymiany informacji oraz transferu technologii eWeb". Ewaluacja i ostateczne zamknięcie projektu, który jako jeden z niewielu łączył sferę nauki ze sferą biznesu za pomocą narzędzia, jakim jest platforma internetowa;

- "Akcelerator Biznesu" - projekt zakładający wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, realizowany dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach POKL. Pierwszy, z trzech naborów przeprowadzony w ostatnim kwartale 2013 roku, cieszył się dużym zainteresowaniem. Prowadzone szkolenia i doradztwo indywidualne pozwolą wyłonić w 2014 roku grupę osób, które dostaną dofiansowanie w wysokości 25 tyś. zł na rozwój własnej działalności gospodarczej;

- "Partycypacja społeczna w praktyce - wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Małopolski". Projekt współfinansowany jest przez Szwajacarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie realizacji partycypacyjnego modelu prowadzenia polityk publicznych.

2. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:

a) Działalność wydawnicza

W ramach prowadzonej działalności wydawniczej zrealizowano, we współpracy z jednostkami UEK, następujące publikacje:

- "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej" (Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej);

- "Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym" (Katedra Handlu Zagranicznego);

- "The 7th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena" (Katedra Statystyki - wersja on-line i CD-ROM);

- "Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej" (rozprawa habilitacyjna dr. Marcina Łuszczyka fiansowana ze środków autora);

- "Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce" (Katedra Socjologii);

- "Wyzwania współczesnej Ekonomii, Finansów, Towaroznawstwa i Zarządzania" (Rada Kół Naukowych);

- "Born Global - nowa generacja małych przedsiębiorstw" (Katedra Mikroekonomii);

- "Dylematy teorii rachunkowości a wyzwania praktyki" (Koło Naukowe Rewizji Finansowej "Audyt");

- "E-learning In Teaching Foreign Languages at the Tertiary Level" (Studium Języków Obcych);

- "Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji. Uwarunkowania - Innowacje - Strategie" (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw);

- "Kooperacja przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Konkurencja - Kooperacja - Rozwój" (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw);

- "Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych" (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw);

- "Contemporary Economies in the Face od New Challenges Economic, Social and Legal Aspects" (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw);

- "Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie" (Katedra Turystyki);

- "Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce" (Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej);

- "Knowlege - Economy - Society. Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy" (Wydział Zarządzania);

- "Knowlege - Economy - Society. Challenges of the Contemporary Management" (Wydział Zarządzania).

W roku 2013 ( w ramach rozpoczetego 11.12.2012 projektu "Polish Real Estate Market Rewiev (PREMR) - internacjonalizacja i upowszechnianie wiedzy o polskim rynku nieruchomości poprzez kooperację naukową i wydawniczą z zagranicznymi ośrodkami naukowymi") zostały wykonane następujące prace:

  • wydano 3 kolejne numery kwartalnika Świat Nieruchomości, zawierające 26 artykułów naukowych w języku polskim oraz 1 artykuł naukowy w języku angielskim (numery 83, 84, 85);
  • wydano kolejny numer anglojęzyczny kwartalnika Świat Nieruchomości, zawierający 8 artykułów naukowych w języku angielskim (numer 86); Zapoczątkowana w poprzednim roku projektu inicjatywa zapraszania zagranicznych autorów do publikacji na łamach periodyku zaowocowała opublikowaniem 3 artykułów przygotowanych przez autorów zagranicznych;
  • stworzona została dwujęzyczna (polsko-angielska) strona interenetowa kwartalnika (http://swiatnieruchomosci.krakow.pl).

Dzięki realizacji projektu udało się osiągnąc dodatkowe efekty w postaci:

  • Przyznania periodykowi 7 pkt. (poprzednio 5 pkt.) na liście krajowych czasopism naukowych ogłaszanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach (Lista B str. 72, pozycja 22580);
  • Poddania czasopisma ewaluacji realizowanej przez IndexCopernicus zakończonej oceną ICV 2012: 4.54;
  • Poszerzenie składu Rady Programowej kwartalnika o trzech zagranicznych członków.

W 2013 roku kontynuowano 2 rok wydawania półrocznika PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA. Wraz z Katedrą Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Akademickim Stowarzyszeniem Psychologii Ekonomicznej, ktore zaangażowane są w projekt merytorycznie, udało się stworzyć kolejne 2 numery zawierające 8 artykułów naukowych (po 4 artykuły w numerze) każdy w nakładzie 350 szt.

Numer trzeci (1/2013) oraz wersja anglojęzyczna strony periodyku zostały w całości sfinansowane przez Narodowy Bank Polski - Departament Edukacji i Wydawnictw, numer umowy DEW/673/2013, tytuł projektu - "Półrocznik Psychologia Ekonomiczna", termin realizacji 01.IV.2013 - 30.VI.2013, kwota dofinansowana 11 500 PLN.

Numer czwarty (2/2013) został sfiansowany ze środków uzyskanych z prenumerat czasopisma oraz ze środków Fundacji.

b) Działalność gastronomiczna

"Klub Grota 2" w trzecim roku swojej działalności ugruntował swoją pozycję na mapie placówek gastronomicznych kampusu UEK. Duża ilość spotkań integracyjnych środowiska akademickiego korzystnie wpłynęła na wizerunek klubu i tym samym na jego popularność. Coraz większa ilość organizowanych koncertów, wystaw, spotkań katedr i organizacji studenckich sugeruje, że "Klub Grota 2" oprócz typowej działalności gastronomicznej ma szansę stać się mini centrum kulturalno-rozrywkowym na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

c) Działalność zwiazana z prowadzeniem parkingu

Działalność związana z prowadzeniem parkingu dla studentów UEK była z powodzeniem kontynuowana w roku 2013.

d) Działalność doradcza

W ramach pozyskiwania funduszy na realizację celów statutowych Fundacja kontynuowała współpracę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji SA. Wykonano dwie ekspertyzy dotyczące modelowania profili kompetencyjnych stanowisk kierowniczych oraz projektowania systemu i instrukcji okresowego oceniania indywidualnych kompetencji pracowników na stanowiskach umysłowych. Dodatkowo, przy pomocy zespołu eksperckiego, wykonano analizę i opracowanie wyników badań turystyki biznesowej w Krakowie i Małopolsce za 2012 rok na zlecenie Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Miasta Urzędu Miasta Krakowa - badania mozliwe były dzięki wykorzystaniu potencjału intelektualnego pracowników UEK.

e) Działalność szkoleniowa

Zgodnie z podjętymi w 2011 roku zobowiązaniami dotyczącymi prowadzenia szkoleń językowych w ramach współpracy ze Studium Języków Obcych UEK konynuowano działalność w tym zakresie. Przed rozpoczęciem nowego naboru wdrożono wcześniej powzięte założenia dotyczące uruchomienia nowej strony internetowej. Strona kursów językowych oraz jej zaplecze w ramach swojej funkcjonalności pozwalają zainteresowanym na łatwiejszy i szybszy zapis na wybrany kurs językowy, a Fundacji na bieżące monitorowanie i administrowanie całej oferty kursowej.

f) Organizacja konferencji i innych eventów

Fundacja wspierając jednostki UEK współorganizowała w 2013 r. nastepujące konferencje:

- Konferencja Naukowa "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - problemy wartości i ryzyka" (Katedra Rachunkowości Finansowej);

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Restrukturyzacja przedsiębiorstw i godpodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych" (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw);

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo" (Wydział Zarządzania).

Rozpoczęto również prace nad zakresem działań zmierzającym do realizacji w 2014 roku dwóch konferencji: "Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym" we współpracy z Katedrą Procesu Zarządzania oraz "Marketing w 25. leciu gospodarki rynkowej w Polsce" we wspólpracy z Katedra Marketing.

Podobnie jak w roku 2012 Fundacja po raz kolejny zaangażowała się w organizację, wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Stowarzyszeniem Absolwentów UEK, "III Charytatywnego Balu Błekitnego Absolwenta UEK". Bal odbył się 2.02.2013 r. w Hotelu Galaxy. Część dochodu ze sprzedaży biletów oraz aukcji przedmiotów przekazanych przez darczyńców w ramach balu zasiliła Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego.