Założeniem działania Fundacji jest:

 • Inicjowanie, organizowanie i wspieranie konferencji, kongresów, seminariów, szkoleń i kursów.

 • Monitorowanie i gromadzenie informacji o praktyce gospodarczej, działalności administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorczości i instytucjach rynkowych.

 • Prowadzenie badań w sferze gospodarki, finansów, infrastruktury, kultury, edukacji i sportu.

 • Inicjowanie, planowanie, prowadzenie i zlecanie kampanii informacyjnych i promocyjnych propagujących działalność Fundacji.

 • Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób pokrzywdzonych przez los, w tym szczególnie na rzecz byłych i obecnych pracowników i studentów Uniwersytetu -Ekonomicznego w Krakowie.

 • Wspieranie działalności organizacji studenckich i studenckich kół naukowych.

 • Wspieranie wydarzeń naukowych, artystycznych, społecznych, charytatywnych i sportowych.

 • Organizowanie i prowadzenie klubów, kół zainteresowań i innych form upowszechniania nauki, kultury i sportu wśród młodzieży akademickiej.

 • Fundowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych, których działalność szczególnie pomaga w realizacji celów statutowych Fundacji.

 • Fundowanie stypendiów oraz inna pomoc materialna studentom z ubogich rodzin, w tym szczególnie studentom Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pochodzącym ze wsi.

 • Fundowanie nagród i wyróżnień dla szczególnie zdolnych uczniów małopolskich szkół średnich oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 • Doradztwo, w tym w szczególności strategiczne, ekonomiczne, finansowe oraz psychologiczne dla studentów, instytucji i urzędów.

 • Organizowanie, prowadzenie i wspieranie samopomocy studenckiej, w tym prowadzenie domów studenckich i punktów żywienia.

 • Pozyskiwanie środków finansowych, rzeczowych oraz wsparcia organizacyjnego osób trzecich dla realizacji celów statutowych Fundacji.

 • Współpracę z mediami, administracją rządową i samorządową, organizacjami naukowymi, szkołami wyższymi w z Polski i zagranicy, przedsiębiorstwami oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz społeczności lokalnych.

 • Realizację projektów finansowanych bądź współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w szczególności ze środków funduszy strukturalnych.