DEMINA

The project Innovation and Further Education in Destination Management

DEMINA

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dumnym partnerem projektu DEMINA

O projekcieSpotkania projektowe

O projekcie

Celem projektu o nazwie Project Inovation and Continuing Education in Destination Management No 2020-1-CZ01-KA202-078343 jest prowadzenie prac projektowych w zakresie innowacyjnych rozwiązań i edukacji dotyczących zarządzania destynacją, a w szczególności:

 • Stworzenie strony internetowej projektu i wspólnej platformy wiedzy
 • Międzynarodowe badanie ankietowe
 • Analiza systemów zarządzania turystyką w poszczególnych krajach
 • Projekt zestawu wskaźników do wyceny i ewaluacji
 • Opis procesów wyceny i oceny, porównanie międzynarodowe
 • Opracowanie europejskiego modelu i metodologii zarządzania destynacją i audytu
 • Tworzenie programu edukacyjnego
 • tworzenie podręcznika metodycznego realizacji programu edukacyjnego
 • Ocena informacji zwrotnej z seminarium i wprowadzenie zmian

Spotkania projektowe

Pierwsze spotkanie projektowe w formie zdalnej 14.12.2020, godzina 13:00 googlemeeting

Celem pierwszego spotkania było:

 • Ustalenie i omówienie celów, zadań, efektów i organizacji projektu
 • Przedstawienie kwestii administracyjno-finansowe związane z realizacją projektu
 • Sposoby i formy nawiązania współpracy i komunikacji pomiędzy partnerami
 • Przedstawienie harmonogramu projektu, planowane działania i wyniki prac
 • Dokonanie prezentacji i omówienie planowanych wspólnych działań projektowych A2 + A3
 • Zebranie opinii i pytań od partnerów projektu

Przebieg spotkania:

 • Powitanie i wprowadzenie z Instytutu Zarządzania Hotelarstwem w Pradze
 • Prezentacja każdej organizacji partnerskiej
 • Prezentacja planowanych działań projektowych i harmonogramu
 • Uwagi i pytania partnerów dotyczące tej części spotkania
 • Szczegółowe omówienie wspólnego działania projektowe A2 – International Questionnaire Research
 • Dyskusja na nad celami badawczymi, uwagi i pytania partnerów do Activity A2
 • Omówienie kolejnego wspólnego działania projektowego A3 – Analiza systemów zarządzania turystyką w krajach partnerskich
 • Uwagi i pytania partnerów do A3
 • Uzgodnienie zakresu realizacji, zadań i terminów omawianych czynności prac A2+A3 przez partnerów projektu
 • Dokonano prezentacja bieżącego zarządzania projektami, kwestii finansowych i administracyjnych – komunikacja, dokumentacja projektów i raportowanie, umowy partnerskie, I rata dotacji, sytuacja pandemiczna…itd
 • na koniec omówiono kwestie związane z rozpowszechnianiem i reklamą – podstawowe zasady i zadania
Projekt Meeting – Kudasi w Turcji, 10-11.10.2021 r.

Ze względu na pandemię i obostrzenia oraz zagrożenia w różnych państwach naszych partnerów projektowych w dniach 10-11.10.2021 r. odbyło się pierwsze bezpośrednie spotkanie w Kudasi, na pięknym wybrzeżu Turcji, w turystycznym regionie Aydin.

Meeting odbył się na zaproszenie naszych tureckich przyjaciół z Aydin valiligi, Turkey

Od samego rana w niedzielę rozpoczęły się intensywne rozmowy, prezentacje i dyskusje. Z uwag na wile spraw, które miały miejsce od początku projektu było bardzo dużo tematów do omówienia.

Spotkanie rozpoczął Martin, który pomimo problemów zdrowotnych dzielnie pełnił rolę koordynatora. Wspierała go cały czas Lucie, która razem z Martinem reprezentowali partnerów z Czech.

Efektem meetingu były nie tylko sprawy dotyczące bezpośrednio poszczególnych działań ale również rozmowy na temat dalszej współpracy i rozwijania bezpośrednich kontaktów pomiędzy partnerami w trakcie i po zakończeniu projektu.

Projekt Meeting – Ryga w Estonii, 07-08.03.2022 r.

W dniach 07-08.03.2022 r.  odbył się w Rydze kolejny meeting w ramach projektu DEMINA poświęcony omówieniu dotychczasowych wyników projektu oraz ustaleniu szczegółowych działań dotyczących kolejnych etapów.

W szczególności rozmowy dotyczyły programu szkoleń w zakresie destination management i uniwersalnego modelu oceny atrakcyjności destynacji turystycznych.

Gospodyniami spotkania były Inta i Marina z Baltic International Academy.

Projekt Meeting – Skrad w Chorwacji, 27-28.06.2022 r.

W dniach 27-28.06.2022 r. odbyło się kolejne – 4 spotkanie zespołu projektowego. Tym razem gościliśmy w Chorwacji w rejonie górskim w okolicach miejscowości Skrad. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów:

 1. Institute of Hospitality Management in Prague, Czech Republic
 2. Baltic International Academy, Latvia
 3. University of National and World Economy, Bulgaria
 4. Lokalna razvojna agencija PINS, Croatia
 5. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Poland
 6. Aydin Valiligi, Türkyie
 7. Hospitality Training Institute, Czech Republic

Program dwudniowego spotkania był bardzo bogaty, gdyż zbliżamy się do zakończenia projektu i czas na podsumowania oraz syntezy wyników prawie dwóch lat prac w dość trudnym pandemicznym okresie. Na spotkaniu w siedzibie PINS zostały omówione w pierwszej kolejności kwestie związane z zarządzaniem projektem, sprawozdawczością i rozliczeniami finansowymi. Dokonano przeglądu dotychczasowych aktywności projektu w celu ewentualnych korekt i uzupełnienia braków.

Następnie partnerzy z Czech i Łotwy zaprezentowali propozycję programu edukacyjnego z zakresu Destination Management wraz z założeniami metodycznymi. Ciekawy przebieg miały badania focusowe i dyskusja z przedstawicielami interesariuszy z branż turystycznej i powiązanych z branżą. Moderację prowadziła Lucie Plzáková z Pragi. Ocenie został poddany model wdrażania zintegrowanej koncepcji Destination Management z punktów widzenia różnych interesariuszy.

Pod koniec omówiono kolejne etapy realizacji projektu czyli spotkań w Pradze oraz spotkań poda nazwą Multiplier meeeting organizowanych przez każdego z partnerów. Spotkanie w Skradzie było również okazją do zobaczenia pięknych przyrodniczo zakątków i miejsc, tak nietypowych dla powszechnego wizerunku Chorwacji.

Omówiono plan działań na kolejne miesiące oraz ustalono wstępnie termin oraz zakres spotkania w Pradze pod koniec września.

Okolice Skradu do piękne góry, malownicze doliny i jaskinie. Duża atrakcją jest wodospad, który jest częścią rzeki, na której zbudowano elektrownię wodną działającą do dzisiaj.

Projekt Meeting – Ostrava i Praga w Czechach, 22-28.09.2022 r.

W dniach 22.09-28.09.2022 r. odbyło się kolejne spotkanie projektowe, dydaktyczno-teoretyczne w Ostravie i w Pradze.

Po przybyciu wszystkich partnerów 22.09. 2022 r. do Ostravy od następnego dnia realizowano bardzo interesujący program pokazujący walory destynacji, jaką jest Ostrava i region, przygotowany przez czeskich partnerów. Zaczęliśmy od wycieczki dydaktycznej i zajęć w regionie Morawsko-Śląskim, prowadzonych przez pana Davida Karčmara, jednego z najlepszych czeskich ekspertów w dziedzinie zarządzania destynacją. Wycieczka dydaktyczna była nastawiona na praktyczne aspekty zarządzania i audytu destynacji.

Kolejnego dnia kontynuowano program dydaktyczny m.in. w kopalni węgla kamiennego będącej częścią atrakcji turystycznych regionu.

Po części edukacyjnej zespół projektowy udał się do Pragi, gdzie w Instytucie Ekonomiczno-Hotelarskim odbyła się część teoretyczna zajęć dydaktycznych i warsztaty oraz konsultacje dotyczące rezultatów projektu i spotkań z praktykami.

Konsultacje kontynuowano kolejnego dnia 27.09.2022 r. w restauracji Zlatá Hvězda u podnóża zamku na Hradczanach omawiając m.in. plany upowszechnia wyników projektu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów:

 1. Institute of Hospitality Management in Prague, Czech Republic
 2. Baltic International Academy, Latvia
 3. University of National and World Economy, Bulgaria
 4. Lokalna razvojna agencija PINS, Croatia
 5. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Poland
 6. Aydin Valiligi, Türkyie
 7. Hospitality Training Institute, Czech Republic
Projekt Meeting – Kraków w Polsce, 07.10.2022 r.

7 października 2022 roku w Klubie Grota 2 odbyło się seminarium pt. „Znaczenie interesariuszy we współzarządzaniu destynacją turystyczną” organizowane przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych.

Wydarzenie organizowane w ramach projektu Project Demina PL finansowanego ze środków Erasmus+ zgromadziło licznych przedstawicieli społeczności akademickiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński), jak i praktyków gospodarczych branży turystycznej (m.in. przedstawiciele takich instytucji jak: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków Convention Bureau, Krakowska Izba Turystyki, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków5020, Muzeum Fotografii w Krakowie, Honorowy Konsulat Generalny Turcji w Krakowie).

Celem seminarium, oprócz integracji środowiska interesariuszy związanych z turystyką była wymiana poglądów i doświadczeń oraz dobrych praktyk współpracy w tym obszarze.

Mamy nadzieję, że tak udanych spotkań w klubowej atmosferze będzie więcej.

Projekt Meeting – Praga w Czechach, 20-21.10.2022 r.

W dniach 20-21.10.2022 r. odbyło się ostatnie spotkanie projektowe w Pradze.

Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich partnerów z Czech, Chorwacji, Łotwy, Turcji, Bułgarii i Polski.

Była to ostatnia okazja do podsumowania całego projektu i uzupełnienia brakujących danych potrzebnych do jego rozliczenia. Omówiono jeszcze raz całościowo proponowanego modelu zarządzania, audytu i programu szkoleniowego w zakresie destynacji turystycznej.

Przedyskutowano również dalsze działania związane z upowszechnieniem wyników projektu, a w szczególności w zakresie pisania artykułów naukowych w punktowanych czasopismach naukowych.

Nakreślono również możliwości dalszej współpracy partnerów w przyszłości, w ramach kolejnych projektów międzynarodowych:

 1. Institute of Hospitality Management in Prague, Czech Republic
 2. Baltic International Academy, Latvia
 3. University of National and World Economy, Bulgaria
 4. Lokalna razvojna agencija PINS, Croatia
 5. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Poland
 6. Aydin Valiligi, Türkyie
 7. Hospitality Training Institute, Czech Republic

Galeria spotkań projektowych

Turcja

Estonia

Skrad

Ostrava i Praga

Kraków

The DEMINA project is co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union.
This project has been funded with support from the European Commission.
The project outputs and information contained reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.