Misja i Cele

Misja Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Misją Fundacji jest:

 1. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie konferencji, kongresów, seminariów, szkoleń i kursów.
 2. Monitorowanie i gromadzenie informacji o praktyce gospodarczej, działalności administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorczości i instytucjach rynkowych.
 3. Prowadzenie badań w sferze gospodarki, finansów, infrastruktury, kultury, edukacji i sportu.
 4. Inicjowanie, planowanie, prowadzenie i zlecanie kampanii informacyjnych i promocyjnych propagujących działalność Fundacji.
 5. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób pokrzywdzonych przez los, w tym szczególnie na rzecz byłych i obecnych pracowników i studentów Uniwersytetu -Ekonomicznego w Krakowie.
 6. Wspieranie działalności organizacji studenckich i studenckich kół naukowych.
 7. Wspieranie wydarzeń naukowych, artystycznych, społecznych, charytatywnych i sportowych.
 8. Organizowanie i prowadzenie klubów, kół zainteresowań i innych form upowszechniania nauki, kultury i sportu wśród młodzieży akademickiej.
 9. Fundowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych, których działalność szczególnie pomaga w realizacji celów statutowych Fundacji.
 10. Fundowanie stypendiów oraz inna pomoc materialna studentom z ubogich rodzin, w tym szczególnie studentom Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pochodzącym ze wsi.
 11. Fundowanie nagród i wyróżnień dla szczególnie zdolnych uczniów małopolskich szkół średnich oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 12. Doradztwo, w tym w szczególności strategiczne, ekonomiczne, finansowe oraz psychologiczne dla studentów, instytucji i urzędów.
 13. Organizowanie, prowadzenie i wspieranie samopomocy studenckiej, w tym prowadzenie domów studenckich i punktów żywienia.
 14. Pozyskiwanie środków finansowych, rzeczowych oraz wsparcia organizacyjnego osób trzecich dla realizacji celów statutowych Fundacji.
 15. Współpracę z mediami, administracją rządową i samorządową, organizacjami naukowymi, szkołami wyższymi w z Polski i zagranicy, przedsiębiorstwami oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz społeczności lokalnych.
 16. Realizację projektów finansowanych bądź współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w szczególności ze środków funduszy strukturalnych.

Cele Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Fundacja ma na celu:

 1. Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej na rzecz środowisk akademickich, w zakresie nauk społecznych, ekonomicznych i technicznych.
 2. Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej i naukowej na rzecz środowisk akademickich z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
 3. Wspieranie rozwoju gospodarczego Polski, w tym pomoc ekspercka organów państwa i jednostek samorządu terytorialnego, procesu demokratyzacji i rozwoju ekonomicznego regionów.
 4. Inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu propagowanie polskich i zagranicznych osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych i technicznych, a także gospodarki publicznej i praktyki gospodarczej wśród społeczności Małopolski.
 5. Wspieranie rozwoju naukowego i osobowego szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów Małopolski, w tym studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 6. Wspieranie działalności naukowej szczególnie uzdolnionych polskich uczonych, w tym pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 7. Wspieranie uczniów i studentów pochodzących z niezamożnych rodzin, w tym szczególnie uczniów i studentów pochodzących ze wsi.
 8. Wspieranie studentów pochodzących z krajów rozwijających się, w tym szczególnie z krajów Europy Wschodniej.
 9. Promocja absolwentów oraz wspieranie rozwoju zawodowego absolwentów szkół wyższych, w tym w szczególności absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 10. Poprawa warunków socjalnych i bytowych studentów niepełnosprawnych oraz dostępności zajęć organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 11. Rozwój zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystycznych, społecznych i sportowych studentów i pracowników wyższych uczelni.
 12. Propagowanie i wspieranie zainteresowań młodzieży akademickiej nauką, kulturą i sportem.
 13. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy jakości i warunków studiowania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
 14. Inicjowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.
 15. Inicjowanie i przeprowadzanie akcji wspierających i propagujących ideę wolontariatu.
 16. Szkolenie i organizacja wolontariatu dla instytucji pożytku publicznego.

Znajdź nas

Jesteśmy na Kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w Domu Ogrodnika, I piętro nad sekretariatem UEK

ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

+48 12 293 74 63
fundacja@uek.krakow.pl

Napisz do nas

7 + 9 =