CELE FUNDACJI UEK

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych na rzecz środowiska akademickiego, a w szczególności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nauki, w tym również polegającej na kształceniu studentów; edukacji, oświaty i wychowania; kultury i sztuki; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; upowszechniania kultury fizycznej i sportu; działalności charytatywnej; działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; wypoczynku dzieci i młodzieży; działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocji i organizacji wolontariatu; rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; ochrony środowiska; ochrony i promocji zdrowia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

§ 7

 

 1. inicjowanie, organizowanie i finansowanie działalności naukowej i badawczej, w tym m.in.
  prac naukowych w sferze gospodarki, finansów, infrastruktury, kultury, edukacji i sportu realizowanych w ramach działalności statutowej nieodpłatnej m.in. poprzez monitorowanie i gromadzenie informacji o praktyce gospodarczej, działalności administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorczości i instytucji rynkowych,
 2. wspieranie szczególnie uzdolnionych studentów i naukowców oraz realizowanych przez nich projektów naukowo-badawczych m.in. poprzez programy stypendialne i grantowe,
 3. inicjowanie i realizację przedsięwzięć na rzecz środowiska akademickiego w tym studentów, absolwentów, a także byłych i obecnych pracowników UEK oraz ich rodzin w obszarach wyznaczonych celami statutowymi, w tym w szczególności przedsięwzięć upowszechniających naukę, kulturę i sztukę, polskość i tradycję narodową, a także sport, turystykę, ekologię, ochronę i promocję zdrowia,
 4. wspieranie kół naukowych, stowarzyszeń akademickich i innych organizacji studenckich oraz prowadzenie i wspieranie samopomocy studenckiej,
 5. prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób pokrzywdzonych przez los, w tym na rzecz byłych i obecnych pracowników i studentów UEK poprzez fundowanie stypendiów oraz innej pomocy materialnej, w tym szczególnie studentom UEK pochodzących z ubogich rodzin i polonii zagranicznej,
 6. podejmowanie działań na rzecz promocji i upowszechniania wśród członków społeczności lokalnych idei ekonomii społecznej, demokracji, społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju przedsiębiorczości społecznej,
 7. inicjowanie i realizację przedsięwzięć upowszechniających naukę, kulturę i sztukę, polskość i tradycję narodową, a także sport, turystykę, ekologię, ochronę i promocję zdrowia wśród dzieci i młodzieży szkolonej oraz we wspólnotach i społecznościach lokalnych,
 8. podejmowanie i realizacja działań na rzecz prawidłowego rozwoju psychofizycznego najmłodszych dzieci między innymi poprzez prowadzenie żłobków, przedszkoli i innych instytucji opieki nad dziećmi,
 9. wspieranie rozwoju zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych i średnich z Polski oraz z polonii zagranicznej poprzez fundowanie nagród, stypendiów i wyróżnień,
 10. podejmowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych i ogólnospołecznych, promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności wśród absolwentów szkół zawodowych, średnich i wyższych, a także osób ze środowisk wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 11. podejmowanie i realizacja działań na rzecz wsparcia osób w wieku emerytalnym realizowanych m.in. w formie działań doradczych i rzeczniczych niezwiązanych
  z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarządzaniem,
 12. prowadzenie działalności popularyzatorsko-informacyjnej na temat działalności Fundacji,
 13. prowadzenie działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, w tym poprzez zapewnienie udziału wolontariuszy w projektach realizowanych przez Fundację,
 14. fundowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych, których działalność szczególnie pomaga w realizacji celów statutowych Fundacji,
 15. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami na całym świecie m.in. poprzez współpracę ponadnarodową, w szczególności z najbliższymi sąsiadami Polski i realizację projektów mieszczących się w zakresie celów statutowych Fundacji,
 16. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji,
 17. współpracę z władzami publicznymi, instytucjami i środowiskami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Fundacja Uniwerystetu Ekonomicznego w Krakowie

ul. Rakowicka 27
31-510, Kraków
Kampus UEK, Dom Ogrodnika, I piętro

Adres e-mail: fundacja@uek.krakow.pl
nr tel.: +48 12 293 74 63 (Fundacja)
nr tel.: +48 575 855 999 (Parking)