INICJATYWY

Projekty badawczo-rozwojowe

Usługi badawcze

Współpraca z sektorem MŚP

U nas nauka łączy się z biznesem

zrealizowanych inicjatyw

Fundacja UEK kieruje swoją ofertę w stronę podmiotów gospodarczych dysponujących z jednej strony dużym potencjałem materialnym, a z drugiej wieloma potrzebami i problemami wymagającymi rozwiązania. Dzisiejsza gospodarka opiera się przede wszystkim na kooperacji, współtworzeniu wartości i dzieleniu się zasobami. Tak rozumiany zrównoważony rozwój realizowany dzięki efektowi synergii sprzyja urzeczywistnianiu i powiększaniu wspólnych wartości. 

Do tej pory udało nam się zrealizować:

Wydawnictwo Fundacji UEK

Wydawnictwo Fundacji UEK powstało w 2006 r. w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dot. publikowania i rozpowszechniania wyników badań naukowych w postaci prac monograficznych i dzieł zbiorowych, a także podręczników i innych materiałów dydaktycznych. Nakładem Wydawnictwa ukazały się także okolicznościowe publikacje w postaci ksiąg jubileuszowych, albumów oraz publikacji prezentujących historię i osiągnięcia UEK.

Mając na uwadze upowszechnianie monografii naukowych w skali światowej Wydawnictwo dokłada starań, aby publikacje docierały do jak najszerszego grona odbiorców, stosując zarówno tradycyjne (kolportaż egz. drukowanych), jak i nowoczesne (numery eISBN, DOI) rozwiązania.

Dorobek Wydawnictwa w odniesieniu do zawartych publikacji naukowych można podzielić przede wszystkim na:
• monografie indywidualne
• monografie wieloautorskie (w jęz. polskim lub angielskim)
• podręczniki akademickie
• recenzowane materiały konferencyjne w formie tzw. conference proceeding

W okresie działalności 2006-2024 Wydawnictwo Fundacji UEK wydało w sumie 274 publikacje na różnego rodzaju nośnikach.

Czasopismo Świat Nieruchomości

W latach 2008-2022 Fundacja UEK była wydawcą kwartalnika „Świat Nieruchomości”.

Tematyka czasopisma oscylowała wokół zagadnień z zakresu:
nieruchomości (rynek nieruchomości, finansowanie nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, edukacja nieruchomościowa)
inwestycji (inwestycje rzeczowe, finansowe i niematerialne, inwestowanie w nieruchomości, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wycena przedsiębiorstw i nieruchomości)
rozwoju miast i regionów (zrównoważony rozwój miast i regionów, gospodarka miejska, zarządzanie dziedzictwem kulturowym miast i regionów, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych)

Fundacja UEK wydała 54 numery kwartalnika „Świat Nieruchomości”.

Kursy językowe QUEST

W latach 2011-2022 Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy współpracy z Centrum Językowym UEK organizowała kursy językowe QUEST dla osób chcących poszerzać swoje umiejętności językowe.

Kursy przygotowywały do certyfikowanych egzaminów na różnym poziomie zaawansowania z dostępnych języków do wyboru:
• angielskiego
• niemieckiego
• francuskiego 
• hiszpańskiego
• włoskiego
• rosyjskiego

Oferta obejmowała kursy przygotowujące do egzaminów:
• TELC
• Cambridge
• LCCI
• CCIP

A także:
• kursy konwersacyjne
• kursy języka biznesowego i ogólnego

Każdy kurs prowadzony był przez lektora Centrum Językowego UEK, wyróżnionego certyfikatem jakości Eaquals (Exellence in Language Education) jako gwarancja najwyższej jakości nauczania i doskonałych wyników na egzaminach.

DEMINA

Celem inicjatywy o nazwie Project Inovation and Continuing Education in Destination Management No 2020-1-CZ01-KA202-078343 było prowadzenie prac projektowych w zakresie innowacyjnych rozwiązań i edukacji dotyczących zarządzania destynacją, a w szczególności:

  • stworzenie strony internetowej projektu i wspólnej platformy wiedzy
  • międzynarodowe badanie ankietowe
  • analiza systemów zarządzania turystyką w poszczególnych krajach
  • projekt zestawu wskaźników do wyceny i ewaluacji
  • opis procesów wyceny i oceny, porównanie międzynarodowe
  • opracowanie europejskiego modelu i metodologii zarządzania destynacją i audytu
  • tworzenie programu edukacyjnego
  • tworzenie podręcznika metodycznego realizacji programu edukacyjnego
  • ocena informacji zwrotnej z seminarium i wprowadzenie zmian

Projekt DEMINA był realizowany od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r. w ramach współpracy z Vysoká škola Hotelová v Praze 8 oraz dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej. W ramach programu Erasmus+ spotkania odbywały się w kilku miastach w Europie: Kudasi (Turcja), Ryga (Estonia), Skrad (Chorwacja), Ostrava i Praga (Czechy), Kraków (Polska).   

BRAINetwork

BRAINetwork to inicjatywa, która powstała w celu zacieśnienia współpracy z przedsiębiorcami. Wizja BRAINetwork opierała się na stworzeniu wspólnej przestrzeni kooperacji jako siły napędowej najbardziej rozwiniętych gospodarek na świecie. Realizując swoje założenia programowe, BRAINetwork działało w obszarach biznesu, rozwoju i innowacji

TEDxRakowicka

TEDxRakowicka
x = independently organized TED events

TEDx to międzynarodowa organizacja non-profit, która zajmuje się przeprowadzaniem eventów (konferencji) w stylu TED. Tym samym, wspiera lokalne pomysły i innowacje, udsotępniając je szerszej publiczności w skali światowej. 

Wydarzenia organizowane są indywidualnie, ale z zachowaniem formatu i zasad właściwych dla społeczności TED. 

TEDxRakowicka w 2019 roku działał dzięki wsparciu 10 wolontariuszy.

Projekt SCOUT - Leonardo da Vinci

Projekt SCOUT (destination manager for Small Capital of CUITure) w latach 2013-2015 miał na celu badanie metod zarządzania destynacją, stosowanych na terenie całej Europy i Bliskiego Wschodu. Zastosowano interdyscyplinarne podejście, które obejmowało m.in.:
• marketing miejsca
• marketing marki miejsca
• turystykę
• zarządzanie centrami miast

W ramach projekty przeprowadzono międzynarodowe badanie praktyków, zajmujących się zarządzaniem miejsca, skoncentrowane na analizie ich umiejętności zawodowych, wiedzy i doświadczenia. Spotkania odbyły się w Polsce, Czechach, Grecji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Turcji, Szwecji, Hiszpanii oraz we Włoszech.

Projekt finansowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, projekt partnerski Leonardo da Vinci, na podstawie umowy nr 2013-1-IR1-LEO04-04229 6.

 

Fundusz stypendialny Fundacji UEK

W 2010 roku Fundacja UEK w ramach swojej działalności statutowej utworzyła fundusz stypendialny dla najbardziej uzdolnionych studentów UEK. 

Dochodami funduszu stypendialnego było m.in. wsparcie otrzymane od Fundacji Bankowej im. dr. Mariana Kantona działającej przy Banku PEKAO S.A. Przeznaczyła ona kwotę 10 000 złotych, która w całości zasiliła Fundusz Stypendialny. 

Członkami Komisji Stypendialnej zostali:
• dr hab. Andrzej Chochół, prof. UEK (ówczesny Prorektor ds. Studenckich UEK)
• dr hab. Jarosław Plichta, prof. UEK (Prezes Zarządu Fundacji UEK)
• Dariusz Perkowski (Przewodniczący Parlamentu Studenckiego UEK)

Spośród 67 zgłoszonych kandydatów Komisja Stypendialna wyłoniła 12 osób, którym przyznano stypendium w oparciu o kryteria naukowe i dochodowe. 

Wolontariat

Wolontariat działający przy Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie starał się pomagać dzieciom, angażując się m.in. w następujące akcje społeczne:

„Uśmiech Dziecka” – coroczna zbiórka odzieży zimowej i zabawek dla dzieci z domów dziecka, w szczególności krakowskiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego „Dzieło Pomocy Dzieciom”;  
Wielka Zbiórka Książek – zaczytani.org – zbiórka książek dla małych pacjentów Szpitala Prokocim;
„Paczka na Gwiazdkę” – listy do św. Mikołaja, czyli spełnianie marzeń najmłodszych pacjentów z oddziału hematologii i onkologii Szpitala Prokocim.

Fundacja Uniwerystetu Ekonomicznego w Krakowie

ul. Rakowicka 27
31-510, Kraków
Kampus UEK, Dom Ogrodnika, I piętro

Adres e-mail: fundacja@uek.krakow.pl
nr tel.: +48 12 293 74 63 (Fundacja)
nr tel.: +48 575 855 999 (Parking)