STATUT

Statut Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” zwana dalej „Fundacją” jest następcą prawnym „Fundacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, ustanowionej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym przez notariusza Andrzeja Cibę z Kancelarii Notarialnej w Krakowie ul. Floriańska nr 19, dnia 20 maja 2004 r. repertorium A Nr 4353/2004, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Kraków.

§ 4

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Fundacja może ustanowić nagrody, wyróżnienia, odznaki i medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych na rzecz środowiska akademickiego, a w szczególności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nauki, w tym również polegającej na kształceniu studentów; edukacji, oświaty i wychowania; kultury i sztuki; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; upowszechniania kultury fizycznej i sportu; działalności charytatywnej; działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; wypoczynku dzieci i młodzieży; działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocji i organizacji wolontariatu; rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; ochrony środowiska; ochrony i promocji zdrowia.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • inicjowanie, organizowanie i finansowanie działalności naukowej i badawczej, w tym m.in. prac naukowych w sferze gospodarki, finansów, infrastruktury, kultury, edukacji i sportu realizowanych w ramach działalności statutowej nieodpłatnej m.in. poprzez monitorowanie i gromadzenie informacji o praktyce gospodarczej, działalności administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorczości i instytucji rynkowych,
 • wspieranie szczególnie uzdolnionych studentów i naukowców oraz realizowanych przez nich projektów naukowo-badawczych m.in. poprzez programy stypendialne i grantowe,
 • inicjowanie i realizację przedsięwzięć na rzecz środowiska akademickiego w tym studentów, absolwentów, a także byłych i obecnych pracowników UEK oraz ich rodzin w obszarach wyznaczonych celami statutowymi, w tym w szczególności przedsięwzięć upowszechniających naukę, kulturę i sztukę, polskość i tradycję narodową, a także sport, turystykę, ekologię, ochronę i promocję zdrowia,
 • wspieranie kół naukowych, stowarzyszeń akademickich i innych organizacji studenckich oraz prowadzenie i wspieranie samopomocy studenckiej,
 • prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób pokrzywdzonych przez los, w tym na rzecz byłych i obecnych pracowników i studentów UEK poprzez fundowanie stypendiów oraz innej pomocy materialnej, w tym szczególnie studentom UEK pochodzących z ubogich rodzin i polonii zagranicznej,
 • podejmowanie działań na rzecz promocji i upowszechniania wśród członków społeczności lokalnych idei ekonomii społecznej, demokracji, społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju przedsiębiorczości społecznej,
 • inicjowanie i realizację przedsięwzięć upowszechniających naukę, kulturę i sztukę, polskość i tradycję narodową, a także sport, turystykę, ekologię, ochronę i promocję zdrowia wśród dzieci i młodzieży szkolonej oraz we wspólnotach i społecznościach lokalnych,
 • podejmowanie i realizacja działań na rzecz prawidłowego rozwoju psychofizycznego najmłodszych dzieci między innymi poprzez prowadzenie żłobków, przedszkoli i innych instytucji opieki nad dziećmi,
 • wspieranie rozwoju zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych i średnich z Polski oraz z polonii zagranicznej poprzez fundowanie nagród, stypendiów i wyróżnień,
 • podejmowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych i ogólnospołecznych, promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności wśród absolwentów szkół zawodowych, średnich i wyższych, a także osób ze środowisk wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • podejmowanie i realizacja działań na rzecz wsparcia osób w wieku emerytalnym realizowanych m.in. w formie działań doradczych i rzeczniczych niezwiązanych
  z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarządzaniem,
 • prowadzenie działalności popularyzatorsko-informacyjnej na temat działalności Fundacji,
 • prowadzenie działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, w tym poprzez zapewnienie udziału wolontariuszy w projektach realizowanych przez Fundację,
 • fundowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych, których działalność szczególnie pomaga w realizacji celów statutowych Fundacji,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami na całym świecie m.in. poprzez współpracę ponadnarodową, w szczególności z najbliższymi sąsiadami Polski i realizację projektów mieszczących się w zakresie celów statutowych Fundacji,
 • wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji,
 • współpracę z władzami publicznymi, instytucjami i środowiskami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, zarówno w kraju, jak i za granicą.

§ 8

 1. Fundacja działa na rzecz pożytku publicznego.
 2. Działalność określona w § 7 niniejszego Statutu jest wyłącznie działalnością statutową Fundacji i jest prowadzona jako działalność nieodpłatna pożytku publicznego, chyba że Zarząd Fundacji określi zasady odpłatności dla danego rodzaju działalności pożytku publicznego. Możliwość określenia przez Zarząd Fundacji odpłatności dla danego rodzaju działalności pożytku publicznego nie dotyczy przypadków, w których niniejszy statut wyklucza możliwość prowadzenia działalności statutowej odpłatnej.
 3. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego nie może się pokrywać z przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji.
 4. Fundacja dla realizowania swojego celu może zawierać porozumienia i umowy z organizacjami, podmiotami gospodarczymi, organami administracji i innymi podmiotami.

§ 9

Zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania majątku Fundacji na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK FUNDACJI

§ 10

Majątek Fundacji stanowią:

 • przekazany przez Fundatora wkład gotówkowy w wysokości 25.000zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na działalność statutową,
 • przekazany przez Fundatora wkład gotówkowy w wysokości 25.000zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na działalność gospodarczą,
 • środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.

§ 11

Dochodami Fundacji są:

 • dobrowolne świadczenia, darowizny, spadki i zapisy pochodzące od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych,
 • odsetki kapitałowe, dochody z nabytego przez Fundację majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
 • dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 • subwencje i dotacje,
 • dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 12

Fundacja może nabywać akcje i udziały spółek oraz tworzyć spółki bądź przystępować do nich.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY STATUTOWE FUNDACJI I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 13

Organami Fundacji są:

 • Zgromadzenie Fundatorów,
 • Rada Fundacji,
 • Zarząd Fundacji.

 § 13 1

 1. Zgromadzenie Fundatorów, w skład którego wchodzi Fundator, jest najwyższym organem Fundacji i posiada następujące kompetencje:
  • ma prawo odwołania Rady Fundacji lub też poszczególnych jej członków, w przypadkach rażącego naruszenia statutu bądź działania na szkodę Fundacji,
  • ma prawo wprowadzania zmiany celu Fundacji.
 2. Zgromadzenie Fundatorów może być zwołane na wniosek Fundatora, Rady Fundacji bądź Zarządu.
 3. Zgromadzenie Fundatorów jest zwoływane przez Zarząd w drodze zawiadomienia wysłanego Fundatorowi listownie lub pocztą elektroniczną, na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz proponowany porządek obrad.
 4. Decyzje w zakresie Statutowych kompetencji podejmuje Fundator w drodze uchwały podjętej na Zgromadzeniu Fundatorów.

§ 14

 1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym, posiadającym kompetencje nadzorcze.
 2. Rada Fundacji składa się z 5 do 7 osób, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora, z tym zastrzeżeniem, iż w skład Rady Fundacji wchodzi osoba sprawująca funkcję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 3. Członkowie Rady Fundacji, z wyjątkiem osoby sprawującej Funkcję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, są powoływani na czas nieokreślony.
 4. Kadencja osoby sprawującej Funkcję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jako członka Rady Fundacji rozpoczyna się i kończy wraz ze zmianą osoby sprawującej funkcję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 5. Członek Rady Fundacji może zostać przez Fundatora odwołany ze składu Rady
  w przypadku:
 6. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym;
 7. rezygnacji Członka Rady z udziału w Radzie Fundacji;
 8. na wniosek Przewodniczącego Rady, uchwałą Rady podjętą zwykłą większością głosów;
 9. w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady.
 10. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.
 11. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku. W przypadku braku Przewodniczącego Rady Fundacji posiedzenie Rady Fundacji zwołuje osoba sprawująca funkcję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 12. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć bez prawa głosu członkowie Zarządu Fundacji.
 13. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwały, zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy Członków Rady.
 14. Oświadczenia w imieniu Rady Fundacji składają dwaj członkowie Rady Fundacji działający łącznie.
 15. Członkom Rady Fundacji z tytułu pełnionych funkcji nie przysługuje wynagrodzenie.
 16. Tryb pracy Rady Fundacji określa uchwalany przez nią Regulamin.

§ 15

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
 • rozpatrywanie wniosków Prezesa Zarządu o odwołanie Członka Zarządu,
 • występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 • opiniowanie programów działania Fundacji oraz opiniowanie spraw bieżących przedłożonych przez Zarząd,
 • rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
 • ustalanie prawa członków Zarządu Fundacji do pobierania wynagrodzenia i określanie wysokości tego wynagrodzenia oraz jego czasokresu,
 • przyznawanie nagród Członkom Zarządu Fundacji,
 • reprezentowanie Fundacji przy zawieraniu umów o pracę z członkami Zarządu,
 • ustanawianie na wniosek Zarządu nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych dla osób i instytucji, zasłużonych dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji lub osób i instytucji, których działalność w sposób istotny służy promocji celów Fundacji,
 • podejmowanie decyzji w przedmiocie połączenia lub likwidacji Fundacji,
 • zatwierdzanie zmian statutu Fundacji przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
 • uchwalanie Regulaminu Zarządu Fundacji.

§ 16

Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym – kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

§ 17

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa bądź Prezesa i Wiceprezesa oraz Członka lub Członków Zarządu.
 2. Członków Zarządu powołuje na czas nieokreślony Rada Fundacji.
 3. Rada Fundacji może w każdym czasie odwołać członka Zarządu Fundacji, w przypadku:
 4. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym,
 5. rezygnacji Członka Zarządu z udziału w Zarządzie Fundacji,
 6. na wniosek Prezesa Zarządu.

Odwołanie Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady podjętej zwykłą większością głosów.

 1. Osoby pełniące funkcje w Zarządzie mogą pełnić swoją funkcję społecznie lub zostać zatrudnione przez Fundację. Organem właściwym Fundacji do podejmowania decyzji
  w tych sprawach jest Rada Fundacji.
 2. Odwołanie z funkcji Członka Zarządu Fundacji stanowi przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawnej przez Radę Fundacji.

§ 18

Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszelkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności Zarząd:

 • uchwala programy działania Fundacji, roczne i wieloletnie,
 • corocznie w terminie do dnia 31 marca – przedstawia Radzie Fundacji sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły,
 • przyznaje nagrody, wyróżnienia, odznaki i medale honorowe dla osób i instytucji, zasłużonych dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji lub osób i instytucji, których działalność w sposób istotny służy promocji celów Fundacji,
 • sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 • przyjmuje darowizny, spadki i zapisy,
 • ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników zatrudnionych przez Fundację po uzyskaniu pisemnej opinii Rady Fundacji,
 • kieruje działalnością Fundacji, w tym prowadzoną działalnością gospodarczą.

§ 19

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością głosów.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Prezes lub Wiceprezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im.

§ 20

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu.

§ 21

Dla merytorycznego wspierania działalności statutowej Fundacji, Rada na wniosek Zarządu Fundacji może powołać Radę Programową Fundacji.

§ 22

Rada Programowa Fundacji.

 1. Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym Fundacji.
 2. Rada Programowa składa się, z co najmniej 5 członków. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne lub prawne.
 3. Rada Programowa Fundacji wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji.
 4. Kadencja Członka Rady Programowej Fundacji trwa 2 lata.
 5. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:
 6. opiniowanie dla Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji najważniejszych programów działalności Fundacji,
 7. występowanie z inicjatywami dotyczącymi nowych przedsięwzięć z zakresu działalności statutowej Fundacji i przedstawianie ich Zarządowi Fundacji lub Radzie Fundacji,
 8. działanie na rzecz budowania dobrego wizerunku Fundacji poprzez propagowanie celów i osiągnięć Fundacji.
 9. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się przynajmniej raz w roku i są zwoływane przez Zarząd Fundacji.
 10. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Rady. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej.
 11. Uchwały Rady Programowej mają charakter doradczy i opiniotwórczy.
 12. Uchwały Rady Programowej nie mają charakteru wiążącego dla Zarządu Fundacji, chyba, że ich postanowienia zostaną zatwierdzone w formie uchwały Rady Fundacji.

§ 23

Sponsorzy Generalni Fundacji.

 1. Sponsorem Generalnym może być każda osoba fizyczna i prawna, która zobowiąże się do regularnego wspierania działalności Fundacji poważnymi środkami finansowymi lub rzeczowymi.
 2. Minimalną wysokość wkładu finansowego lub rzeczowego, uprawniającą do uzyskania statusu Sponsora Generalnego zatwierdza, co roku Rada Fundacji, na wniosek Zarządu Fundacji.
 3. Status Sponsora Generalnego Fundacji przyznaje Zarząd Fundacji na podstawie uchwały Rady, o której mowa w ust.2. oraz na podstawie umowy ze Sponsorem.
 4. Status Sponsora Generalnego wygasa w przypadku rezygnacji Sponsora lub niedopełnienia przez niego warunków umowy.

§ 24

Rada Sponsorów Generalnych.

 1. Rada Sponsorów Generalnych jest organem doradczym Fundacji.
 2. W skład Rady Sponsorów Generalnych wchodzą pisemnie rekomendowani przedstawiciele Sponsorów Generalnych oraz przedstawiciele innych organizacji czynnie wspierających działalność statutową Fundacji.
 3. Członków Rady Sponsorów Generalnych zatwierdza Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

 § 25

 1. Dla osiągnięcia celów Fundacja, może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie;
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 • Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
 • Nauka języków obcych (PKD 85.59.A),
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
 • Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 1),
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),
 • Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
 • Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 30.Z),
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).
 • Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 1. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.
 2. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, rzetelne i terminowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych.

§ 26

Fundacja prowadzi niezależną gospodarkę finansową i rzetelną rachunkowość, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 27

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
 2. Fundacja może się połączyć z inną fundacją o zbieżnych celach, jeżeli fundacja powstała z połączenia przejmie cele, dla których powstała i które realizuje Fundacja.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji, przy czym decyzja ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 28

  1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub
   w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.
  2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

  § 29

   W razie likwidacji Fundacji, majątek Fundacji zostanie przekazany, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust.3 ustawy o fundacjach, na realizację celów, dla których Fundacja została ustanowiona, bądź celów zbliżonych, instytucjom wskazanym przez Radę Fundacji.

   § 30

   1. Zmiana Statutu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Zarządu Fundacji pod warunkiem zatwierdzenia jej w drodze uchwały przez Radę Fundacji.
   2. Decyzję w przedmiocie zmian statutu Rada podejmuje w drodze uchwały, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy Członków Rady Fundacji.
   3. Decyzje w przedmiocie zmiany celu Fundacji podejmuje Fundator w drodze uchwały podjętej na Zgromadzeniu Fundatorów.

   § 31

   Do statutu dołącza się oświadczenie Fundatora w sprawie wskazania ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.

    § 32

   Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

   Fundacja Uniwerystetu Ekonomicznego w Krakowie

   ul. Rakowicka 27
   31-510, Kraków
   Kampus UEK, Dom Ogrodnika, I piętro

   Adres e-mail: fundacja@uek.krakow.pl
   nr tel.: +48 12 293 74 63 (Fundacja)
   nr tel.: +48 575 855 999 (Parking)